ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร ม.1

หมายเหตุ
  1. นักเรียนตรวจสอบผลการสมัครหลังคณะกรรมการตรวจหลักฐาน
  2. นักเรียนที่สถานะเอกสารทะเบียนบ้าน ปพ.1/ ใบรับรองผลการเรียน ไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขในระบบ ที่มีปุ่มให้อัพโหลดเอกสาร
  3. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 082-5205480 ในเวลาราชการ
พิมพ์ค้นหาชื่อนักเรียน ในช่องค้นหา

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ประเภท ความสามารถพิเศษ สถานะเอกสาร หมายเหตุ
1 เด็กชายวุฒิการ ชัยทวีพรสุข ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

2 เด็กชายพีรพัฒน์ เผื่อนพงษ์ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

3 เด็กชายศราวิน แถมมี ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

4 เด็กชายปกรณ์ ประเทพา ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

5 เด็กหญิงสิราวรรณ โพธิ์ชื่น ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

6 เด็กหญิงศิริลักษณ์ ณ ขันโท ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

หมู่ 4 ตำบลช่องสะแกไม่อยู่ในเขตพื้นที่บริการ

7 เด็กหญิงณัฐธิดา นุชอ่อง ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

8 เด็กชายโสภณ พัดทอง ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

9 เด็กชายยุทธพล นิลเถื่อน ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

10 เด็กชายศิรภัทร สว่างลาภ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

11 เด็กชายสาโรจน์ ทองโส ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

12 เด็กหญิงกนกพร ทองมา ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ด้านศิลปะ - ทัศนศิลป์

13 เด็กหญิงสุภัสสร บรรจงแจ่ม ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

14 เด็กชายวรกันต์ สังไชย ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

15 เด็กหญิงณัฐนันท์ สุรีย์แสง ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

16 เด็กหญิงเพ็ญนภา จันทร์ประไพ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

17 เด็กชายวรศักดิ์ สอยเหลือง ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ด้านศิลปะ - ทัศนศิลป์

18 เด็กชายศุภกร จุติเสถียรกุล ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

19 เด็กชายอิทธิพัทธ์ เเนบชิด ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

20 เด็กหญิงกัญญาณัฐ โพธิขำ ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

21 เด็กชายจอมปราชญ์ เสมเถื่อน ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

22 เด็กชายศุภกร คุ้มครอง ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ด้านกีฬา - ฟุตบอล

23 เด็กชายพิชญุตม์ จูเจริญ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ด้านกีฬา - ฟุตบอล

24 เด็กหญิงอภิชญา สารารัมย์ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

25 เด็กหญิงสาริศา เรืองทับ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ด้านดนตรีไทย

26 เด็กหญิงกานต์พิชชา สุขอำพร ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ด้านศิลปะ - นาฏศิลป์

27 เด็กชายรัชชานนท์ อยู่เจริญ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

28 เด็กชายภัทรบดี ทวนฉวี ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ด้านกีฬา - ฟุตบอล

29 เด็กชายสุธีร์ มีวรรณะ ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

30 เด็กชายพชรกร แดงประดิษฐ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

31 เด็กชายสิรภพ สมพงษ์ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

32 เด็กชายเจษฎากร โชติบุตร ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

33 เด็กชายอภิสิทธ เมตตาวงศ์ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

34 เด็กหญิงภัครจีรา บุรีสิงห์ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

35 เด็กหญิงพิชชาภา สมนึก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

36 เด็กชายภัทรศักดิ์ ดีฉ่ำ ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

37 เด็กหญิงน้ำทิพย์ ทองมณโฑ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

38 เด็กชายวรภัทร ปานมณี ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

39 เด็กชายอัครชัย วงค์ญาติ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ด้านกีฬา - ฟุตบอล

40 เด็กชายธนพัตร ปานยิ้ม ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ด้านศิลปะ - นาฏศิลป์

41 เด็กหญิงชวิศา แย้มถนอม ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

42 เด็กหญิงชญาดา มั่งประเสริฐ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

43 เด็กชายคามิน ตั้งวงศ์ ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

44 เด็กหญิงเบญจรัตน์ สุขเจริญ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

45 เด็กหญิงพัชรวลัย วงค์ชัยยา ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ด้านศิลปะ - นาฏศิลป์

46 เด็กหญิงอมลวรรณ กิมสงวน ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

47 เด็กชายปัณณภัทร เจริญสุขสุข ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ด้านกีฬา - ฟุตบอล

48 เด็กชายเรวัต บุญเกิด ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

49 เด็กชายบัญชา จันทร์บ้วย ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ด้านกีฬา - ฟุตบอล

50 เด็กชายธนกฤต เอี่ยมบางยุง ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

51 เด็กชายธนภัทร รักดี ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

52 เด็กหญิงปัญญมณี ม้วนสุธา ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ด้านศิลปะ - นาฏศิลป์

53 เด็กชายนราวิชญ์ คมขำ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

54 เด็กหญิงอัญชิสา แซ่ตั้ง ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

55 เด็กชายธนดล ก๊วยศิริกุล ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

56 เด็กชายบริพัตร ช้างน้ำ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ด้านกีฬา - ฟุตบอล

57 เด็กหญิงกัญญาณัฐ นามปักษา ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ด้านศิลปะ - นาฏศิลป์

58 เด็กชายธนินท์ธร มีตุ้ม ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

59 เด็กชายธนสร ทองเกิด ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ด้านขับร้อง-ดนตรีสากล

60 เด็กหญิงอารยา ทับห้าง ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

61 เด็กชายเอกวิญญ์ เอี่ยมสำอางค์ ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

62 เด็กชายกันตพัชร สังข์สีเงิน ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

63 เด็กหญิงนริศรา พ่วงพรม ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

64 เด็กหญิงสุพรรษา สุพจนา ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ด้านกีฬา - ประเภทอื่น ๆ

65 เด็กชายวรกิตติ์ ปอนอ้วน ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

66 เด็กหญิงภัสธนมนท์ วงบุญ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

67 เด็กชายศรัณยพงศ์ ฉ่ำทรัพย์ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

68 เด็กชายธนพล เพ็งโท ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ด้านกีฬา - ฟุตบอล

69 เด็กชายชนาธิป ชมภูนุช ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ด้านกีฬา - เซปัคตะกร้อ

70 เด็กหญิงวรัชยา มาเกิด ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

71 เด็กหญิงเขมภัสส์ สังข์สุข ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ด้านศิลปะ - นาฏศิลป์

72 เด็กชายสิรภัทร ศรีสถาพรวงศ์ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

73 เด็กชายธนทัต ขวัญยืน ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

74 เด็กชายพีรวิชญ์ สุวรรณศิริ ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

75 เด็กหญิงขนิษฐา เสียงกลม ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

76 เด็กหญิงพัณณิตา กมลฉ่ำ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ด้านศิลปะ - ทัศนศิลป์

77 เด็กชายสรวิศ รัตนงาม ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

78 เด็กชายณัฏฐพัชร์ คงเจริญ ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

79 เด็กหญิงภัทรมน อินทร์สวัสดิ์ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

80 เด็กชายธนโชติ สิริประกายทิพย์ ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ด้านศิลปะ - ทัศนศิลป์

81 เด็กชายปฐมพงษ์ ฉายวิเชีียร ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

82 เด็กหญิงพิมพ์วิภา แข็งขัน ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ด้านกีฬา - ประเภทอื่น ๆ

83 เด็กหญิงพิชญาภัค รักมิตร ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ด้านศิลปะ - ทัศนศิลป์

84 เด็กหญิงณิชารีย์ จามจุรี ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

85 เด็กหญิงรมิดา สายทอง ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

86 เด็กชายธนกิตติ์ นาล้วน ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ด้านกีฬา - เซปัคตะกร้อ

87 เด็กหญิงวรวรรณ เทศแย้ม ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

88 เด็กหญิงเจนจิรา เสมเถื่อน ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

89 เด็กชายสงกรานต์ แก้วศรีมล ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

90 เด็กชายภาณุพงษ์ สังวันนา ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ด้านกีฬา - ฟุตบอล

91 เด็กหญิงจุฑามาศ หนูทิพย์ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ด้านกีฬา - ประเภทอื่น ๆ

92 เด็กชายวิชยุตม์ แย้มสำราญ ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ด้านขับร้อง-ดนตรีสากล

93 เด็กชายพลกฤต สริชะ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ด้านดนตรีไทย

94 เด็กชายกรวิพัฒน์ ทองจีน ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ด้านกีฬา - ฟุตบอล

95 เด็กชายจิตรคุปต์ เอมโอษฐ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

96 เด็กหญิงแพรพิไล ชวินโรจน์พงศา ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

97 เด็กชายอาทิตย์ จันทร์จวง ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

98 เด็กหญิงวรินยุภา เหี้ยมหาญ ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

99 เด็กชายปุญญพัฒน์ ทองทิพย์ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ด้านกีฬา - ฟุตบอล

100 เด็กหญิงชื่นนภา เคล้าคลึง ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

101 เด็กชายรัฐภูมิ ดวงมรกต ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

102 เด็กหญิงกัญญารัตน์ มาศกุล ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

103 เด็กหญิงอัยลดา ทับแก้ว ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

104 เด็กหญิงตติยาภรณ์ บุญญาหาร ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

105 เด็กชายเจษฎา ทับทิมแดง ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

106 เด็กหญิงศศิลักษมี สงเงิน ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

107 เด็กชายสุวิจักษณ์ รัตนพันธ์ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

108 เด็กหญิงพิรมล ชุนฬหวานิช ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ด้านศิลปะ - นาฏศิลป์

109 เด็กชายวรภัทร หอมนาน ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ด้านกีฬา - ฟุตบอล

110 เด็กหญิงกชพร อ่อนละมูล ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

111 เด็กหญิงนัฐวรรณ โพธิสุข ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

112 เด็กหญิงปิยะฉัตร คำเทศ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

113 เด็กชายณัฐวุฒิ สุขแจ่ม ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

114 เด็กหญิงชนาพร โชคอุดมกุล ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

115 เด็กหญิงรมิตา แตงอ่อน ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

116 เด็กชายธิตินันท์ เทศแท้ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

117 เด็กชายสุเมธ ทองสุข ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

118 เด็กหญิงณัฐณิชา เผื่อนพงษ์ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ด้านกีฬา - ประเภทอื่น ๆ

119 เด็กหญิงปิยธิดา มูลจรัส ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

120 เด็กชายธนบูรณ์ น้อยนารายณ์ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ด้านกีฬา - ฟุตบอล

121 เด็กหญิงกนกนัดดา หวลระลึก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

122 เด็กชายกิตติ กิจทรัพย์ ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

123 เด็กหญิงนภสร บัวประคอง ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

124 เด็กชายธนาโชค ทองคำ ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

125 เด็กหญิงพรรณภัสสร ยอดขันธ์ ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

126 เด็กหญิงณัฐธิชา แผนสมบูรณ์ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

127 เด็กชายธนเดช เหล่าซ่วน ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

128 เด็กหญิงฐิตินันท์ นาสันเทียะ ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

129 เด็กชายณัฐดนัย เดอเลาะฮีม ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

130 เด็กชายสิรวุฒิ จันทร ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

131 เด็กชายคมสันต์ บริบูรณ์ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

132 เด็กหญิงปณิฒา น้อยวิจิตร ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

133 เด็กหญิงบุญณิสา สว่างลาภ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

134 เด็กหญิงภิญญดา ฟักเถื่อน ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

135 เด็กหญิงปภาวรินท์ ขวัญอ่อน ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

136 เด็กหญิงนรีกานต์ พุ่มพวง ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

137 เด็กชายอรรถกร ลครชัย ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

138 เด็กชายบดินทร์ชัย เหล่าพัฒนพงศ์ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

139 เด็กหญิงนันทพัชญ์ แก้วสองเมือง ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ด้านศิลปะ - ทัศนศิลป์

140 เด็กหญิงกชพร หวานชะเอม ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

141 เด็กชายฐากูร หงษ์หิรัญ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

142 เด็กหญิงกนกวรรณ ขำขม ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

143 เด็กชายศุภสิน ศรวิลัย ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

144 เด็กชายณัฐภัทร แม้นเมฆ ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

145 เด็กหญิงศุภกานต์ วัชริช ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

146 เด็กหญิงธาราทิพย์ รำทะแย ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

147 เด็กชายธรรณ์ยพัชร เอี่ยมศิริ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

148 เด็กหญิงอารยา ปิ่นเกล้า ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

149 เด็กหญิงณัฐพร ขอยึดกลาง ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

150 เด็กชายศักดิ์รินทร์ เเตงอ่อน ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

151 เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ศรีจันทร์ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

152 เด็กหญิงกชวรรณ วงษกรอบ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

153 เด็กชายนราวิชญ์ คำทรัพย์ ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ด้านกีฬา - ประเภทอื่น ๆ

154 เด็กชายจิรศักดิ์ แก้วภักดี ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ด้านกีฬา - ฟุตบอล

155 เด็กชายธนภัทร โพธิ์ทองละดา ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

156 เด็กหญิงณัฐณิชา รบชนะ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

157 เด็กหญิงภัทรภร พยุงวงษ์ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

158 เด็กหญิงมนัชญา พราหมณ์สละ ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

159 เด็กหญิงเบญญาภา ภวังครัตน์ ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

160 เด็กหญิงบัณฑิตา ครึกครื้น ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

161 เด็กหญิงปิยพัชร์ พรายน้ำโชติระวี ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

162 เด็กชายกรณัฐ พุ่มเพชร ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ด้านกีฬา - ฟุตบอล

163 เด็กชายณฐพัชร์ ชุ่มจิตต์ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ด้านกีฬา - ฟุตบอล

164 เด็กชายสิทธิโชค เรืองเดช ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

165 เด็กหญิงปราณิสา บุญแก้ว ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ด้านศิลปะ - นาฏศิลป์

166 เด็กหญิงอารยา เสาสาย ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ด้านศิลปะ - ทัศนศิลป์

167 เด็กชายปธานิน ศรีวิลัย ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

168 เด็กชายกฤษฎ์พงษ์ ดิษฐ์ประดับ ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ด้านขับร้อง-ดนตรีสากล

169 เด็กชายธวัชชัย เอียงสา ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

170 เด็กชายธนพัฒน์ ยอดปรีดา ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

171 เด็กหญิงวริศรา พูลสวัสดิ์ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

172 เด็กชายพัชรพล คงคาช่วย ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

173 เด็กชายภณวัจน์ แซ่เต่ง ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

174 เด็กชายจิตติพัฒย์ บุญแก้ว ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ด้านกีฬา - ฟุตบอล

175 เด็กหญิงปิยธิดา ปรีเปรม ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

176 เด็กชายนพดล กลั่นเกลา ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

177 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ช่อเกตุ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ด้านดนตรีไทย

178 เด็กหญิงนิชาภา ทับน้อย ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

179 เด็กชายก้องภพ อินทราพงษ์ ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

180 เด็กชายสิรวิชญ์ ทัศนา ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ด้านกีฬา - ฟุตบอล

181 เด็กหญิงเขมนิจ ปิ่นทอง ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ด้านศิลปะ - นาฏศิลป์

182 เด็กหญิงพิชญาภา บุตรเพ็ชร ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

183 เด็กชายพงศกร เลิศเมือง ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

184 เด็กชายวัชรินทร์ ท้วมทอง ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

185 เด็กชายดรัล เพชรปลูก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

186 เด็กหญิงจิณณพัต ศิริสุข ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

187 เด็กชายอัครพงษ์ ไกรวุฒิกวีวงษ์ ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

188 เด็กชายกิตติศักดิ์ นันทกิจ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

189 เด็กชายชนะพล อินทร์ประเสริฐ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

190 เด็กชายบรรณวิทย์ ทองแท่ง ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ด้านกีฬา - ฟุตบอล

191 เด็กหญิงพิชามลฏ์ คงสุด ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

192 เด็กชายณัฐวุฒิ ตลับแก้ว ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

193 เด็กชายธีร์ธวัช ลูกอินทร์ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

194 เด็กชายปุญญพัฒน์ ภิรมย์พลัด ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ด้านกีฬา - ฟุตบอล

195 เด็กชายกนกพล เจนนาวิน ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

196 เด็กหญิงอรนิภา พันเชื้อ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

197 เด็กหญิงรุจิรา บุญช่วย ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

198 เด็กหญิงอริสรา จุ้ยมี ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

199 เด็กหญิงธัญวลัย พันธุ์บ้านแหลม ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

200 เด็กหญิงวรฤทัย สกุลพงษ์ ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

201 เด็กหญิงด.ญณัฐวีร์พร อยู่สุข ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

202 เด็กหญิงกัญญาวีร์ ชุ่มจิตต์ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ด้านกีฬา - ประเภทอื่น ๆ

203 เด็กหญิงกมลชนก ชุ่มอิ่ม ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

204 เด็กชายศุภกิตติ์ พุ่มนาค ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

205 เด็กชายวรพงษ์ วันทอง ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

206 เด็กหญิงวัชราภรณ์ เลิศงาม ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

207 เด็กหญิงเอมวิกา มั่งมี ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

208 เด็กหญิงพัชรพร พ่วงรอด ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

209 เด็กชายวรพล กนกโชติยานนท์ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

210 เด็กหญิงปัณณิกา พริ้งจำรัส ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

211 เด็กชายอัครพล ขำพวง ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

212 เด็กชายพชรพล อนุกูล ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

213 เด็กชายตรัยคุณ เกตุแก้ว ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

214 เด็กหญิงธมลชนก สนเทศ ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

215 เด็กหญิงจุไรพร แจ่มแสง ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

216 เด็กชายชัชพงศ์ พูนเสน ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ด้านศิลปะ - ทัศนศิลป์

217 เด็กชายพงศพล ยั่งยืน ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

218 เด็กชายธเนศพล อิ่มพรมานะ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

219 เด็กหญิงกัญญาพัชร์ นิลพัด ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

220 เด็กหญิงเนาวนันท์ แข็งขัน ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

221 เด็กชายพรรณษา ป้านจันทร์ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ด้านกีฬา - ฟุตบอล

222 เด็กชายชวลิต แสงขำ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ด้านกีฬา - ฟุตบอล

223 เด็กหญิงอาภาภรณ์ แสนท้องฟ้า ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ด้านศิลปะ - ทัศนศิลป์

224 เด็กชายวีระศักดิ์ พุกนิล ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ด้านกีฬา - ฟุตบอล

225 เด็กหญิงสุวนันท์ หอมกรุ่น ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ด้านกีฬา - ประเภทอื่น ๆ

226 เด็กชายธนะเทพ คุ้มศิริ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

227 เด็กหญิงธนัชชา อึ้งตระกูล ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

228 เด็กชายธราทร สังวร ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

229 เด็กชายธนพล ไชยณุกูล ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

230 เด็กหญิงพัชรธิดา เพชรพรมินทร์ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

231 เด็กหญิงวชิรญา โฉมงาม ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

232 เด็กชายธนากร สาครชัยเจริญ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

233 เด็กชายกันตภณ อินทิวาด ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

234 เด็กหญิงพิชชานันท์ แซ่ตัง ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

235 เด็กชายธนโชติ เครื่องทิพย์ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

236 เด็กชายภานุพงศ์ สงคราม ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

237 เด็กหญิงอารยา สุริโย ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

238 เด็กชายภูมิภัทร์ เทศวงศ์ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ด้านกีฬา - ฟุตบอล

239 เด็กชายกิตติพัศ พรมมา ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

240 เด็กชายบัณฑิต นวลพลอย ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ด้านกีฬา - ฟุตบอล

241 เด็กหญิงอาทิตยา กอธันยกุล ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

242 เด็กหญิงขวัญข้าว สุขหอม ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

243 เด็กหญิงปาณัสม์กัญ เทพเทศ ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

244 เด็กหญิงปวีณนุช บัวงาม ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ด้านศิลปะ - นาฏศิลป์

245 เด็กหญิงณัฐวดี วารีย์ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ด้านขับร้อง-ดนตรีสากล

246 เด็กชายองอาจ ชื่นฤทัย ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

247 เด็กชายเสกสิทธิ์ สุ่มสังข์ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ด้านกีฬา - ฟุตบอล

248 เด็กชายปัณณวิชญ์ ศิรินันท์ ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

249 เด็กชายภคพล กล่อมจิตร ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ด้านกีฬา - ฟุตบอล

250 เด็กหญิงชลฉัตร กัลนาณกุล ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

251 เด็กชายพงษกร หิรัญภิงคา ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ด้านขับร้อง-ดนตรีสากล

252 เด็กชายคงศักดิ์ คะนันท์ ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ด้านกีฬา - ประเภทอื่น ๆ

253 เด็กหญิงวรินยุพา ปานชาวนา ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

254 เด็กหญิงญาณิดา มากมูล ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

255 เด็กชายพิธิวัฒน์ มีมาก ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ด้านกีฬา - ฟุตบอล

256 เด็กหญิงวรัญญา วงศ์ดำเนิน ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

257 เด็กหญิงณัฐธิดา นวลละออง ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

258 เด็กหญิงวิภวานี มิตรจิต ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

259 เด็กหญิงชญาดา สุขเกษม ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

260 เด็กหญิงณัฐกาญจน์ อยู่ทรัพย์ ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

261 เด็กชายศิริวัฒน์ แจ้งสว่าง ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

262 เด็กชายศิริพงษ์ ภักดีเตล็บ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

263 เด็กหญิงชัชชญา ไม้แก้ว ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

264 เด็กชายจิรายุทธ จีนนับถือ ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

265 เด็กชายพสิษฐ์ ทรงแก้ว ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

266 เด็กชายชยากร สนพลาย ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ด้านกีฬา - ฟุตบอล

267 เด็กชายณนนท์ ปรีเปรม ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

268 เด็กชายธิติศักดิ์ เย็นใจ ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

269 เด็กหญิงวรวรรณ พิมพ์ทอง ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

270 เด็กชายรชต สว่างจิตร์ ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ด้านกีฬา - ฟุตบอล

271 เด็กชายอนุสรณ์ ช้างแดง ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ด้านกีฬา - ฟุตบอล

272 เด็กชายเอกวัฒน์ เจียมภูเขียว ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

273 เด็กชายวิธวินธ์ ภานุมาต ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

274 เด็กหญิงชนันธิดา วงษ์ชื่น ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

275 เด็กชายปรเมศวร์ เพ็ชรแก้ว ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

276 เด็กชายธนดล สีเลี้ยง ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ด้านกีฬา - ฟุตบอล

277 เด็กหญิงณัฏฐณิชา พงษ์พัน ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ด้านศิลปะ - นาฏศิลป์

278 เด็กชายณัฐวัฒน์ แก้วแสงแจ่ม ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

279 เด็กหญิงปุณยวีร์ เที่ยงธรรม ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

280 เด็กหญิงนฤภร เสมเถื่อน ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ด้านศิลปะ - นาฏศิลป์

281 เด็กชายศักดา สิงห์เล็ก ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ด้านกีฬา - ฟุตบอล

282 เด็กชายกีรติ มุตฟัก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ด้านกีฬา - ฟุตบอล

283 เด็กชายณัฐพล เกตุสุริโย ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ด้านกีฬา - ฟุตบอล

284 เด็กชายศุภกร บัวไสว ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ด้านกีฬา - ฟุตบอล

285 เด็กหญิงจุไรรัตน์ ม่วงน้อย ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

286 เด็กชายอภิรักษ์ พัดพรหม ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

287 เด็กหญิงเพชรลัดดา จันมนตรา ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

288 เด็กหญิงนฤภร กรีธาธร ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

289 เด็กหญิงนิศารัตน์ กลิ่นอุบล ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

290 เด็กชายวีรเดช จันทร์เทศ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

291 เด็กชายหรรษา เกิดเกษม ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ด้านกีฬา - ฟุตบอล

292 เด็กชายสมัชญ์ สละภัย ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

293 เด็กหญิงอนัญญา นามสวัสดิ์ ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

294 เด็กชายธนพัฒน์ มะหะหมัด ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

295 เด็กชายชนินทร พูลสุข ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ด้านกีฬา - ฟุตบอล

296 เด็กชายณัฐนนท์ ความลับ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

297 เด็กหญิงอรปรียา จันทร์กระจ่าง ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

298 เด็กชายอดิเทพ บุญธรรม ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ด้านกีฬา - ฟุตบอล

299 เด็กชายชัชชล นวมสุข ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

300 เด็กหญิงวรพร โล๊ะหนองลิ้น ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

301 เด็กหญิงวริศรา จันทน์แดง ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ด้านขับร้อง-ดนตรีสากล

302 เด็กชายธันวา ถ้ำน้อย ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ด้านกีฬา - ฟุตบอล

303 เด็กชายอภิวัฒน์ ผลพานิช ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ด้านกีฬา - ฟุตบอล

304 เด็กชายนโรตม์ หงษ์ทอง ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ด้านกีฬา - ฟุตบอล

305 เด็กชายณัฏฐพร โพธิ์บุญ ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ด้านกีฬา - ฟุตบอล

306 เด็กชายทรงธรรม บุญเลิศ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ด้านกีฬา - ฟุตบอล

307 เด็กหญิงปุญญวีร์ ธนันทา ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

308 เด็กชายวรธน บุญมี ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

309 เด็กหญิงลลิตาพร หะนารถ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

310 เด็กหญิงธนารัตน์ ศรนรินทร์ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

311 เด็กชายวันชนะ เลิศประเสริฐ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

312 เด็กหญิงมนรดา รักษาพันธ์ ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

313 เด็กชายวรพล บุญมี ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

314 เด็กชายอานนท์ บุญรอด ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

315 เด็กหญิงชนิดาภา บุญรอดวรกุล ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

316 เด็กหญิงชยาภรณ์ อ่อนกลิ่น ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

317 เด็กชายเตชิต ตือสะกุล ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

318 เด็กชายนาวา เทียนดำ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

319 เด็กชายพิเชษฐ หอมกลิ่น ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

320 เด็กหญิงธันยพร กล้าหาญ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

321 เด็กชายพัฒนไชย ปลอดโปร่ง ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ด้านกีฬา - ฟุตบอล

322 เด็กหญิงธัญวรัตน์ กล้าหาญ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

323 เด็กชายพีรพัฒน์ เนียมจันทร์ ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ด้านกีฬา - ฟุตบอล

324 เด็กหญิงศุภฉัตร เอมโอษฐ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

325 เด็กหญิงวิชญาพร ใจตรง ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

326 เด็กหญิงณัฐนันท์ แสงวิจิตร ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

327 เด็กชายชญานิน ดินแดง ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

328 เด็กชายธนัท ไหลครบุรี ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

329 เด็กหญิงสุภาพร วิงเวียน ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

330 เด็กหญิงนรากร คล้ายทิพย์ ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

331 เด็กหญิงบุญยาพร เสรีวัฒน์ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ด้านกีฬา - ฟุตบอล

332 เด็กชายณัฐพงศ์ อินพุ่ม ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

333 เด็กชายศุภวิชญ์ ตระกรุดทอง ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

334 เด็กหญิงพัชริดา สุขสำราญ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

335 เด็กชายสุรเชษฐ ทองอ่อน ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

336 เด็กชายภาณุพงศ์ วงศ์ขยาย ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

337 เด็กหญิงอารดา ปัสสาโก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

338 เด็กหญิงชญานิน อภิสิทธิ์แก้วเจริญ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

339 เด็กชายจตุภัทร อาจคงหาญ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

340 เด็กหญิงอนัญญา อุบลแย้ม ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

341 เด็กหญิงญาตาวี กาญจนา ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

342 เด็กชายธนกฤต ชวดอุปัจ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

343 เด็กหญิงธันยพร สัตย์จริง ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

344 เด็กชายอนาวิน สุขเกษม ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

345 เด็กชายปิยะพงศ์ เสือประสิทธิ์ ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

346 เด็กหญิงปณิดา สุวรรณรัตน์ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

347 เด็กชายรชต รัตนประดิษฐ์ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

348 เด็กหญิงเดือนเพ็ญ วงษ์วรรณ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

349 เด็กหญิงกฤษณา ธรรมเนียมไทย ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

350 เด็กชายรดา รัตนประดิษฐ์ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

351 เด็กชายปราโมทย์ ภู่ประสงค์ ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

352 เด็กชายจิรายุ ปิ่นทอง ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

353 เด็กชายฐานวุฒิ บัวประคอง ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

354 เด็กชายกันตพัฒน์ พรหมบริรักษ์ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

355 เด็กชายธีระพงศ์ ทองสัมฤทธิ์ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

356 เด็กหญิงชลณิชา จันทร์กระจ่าง ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

357 เด็กหญิงกชกร พุดน้อย ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

358 เด็กหญิงนัฐวดี นรนวน ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

359 เด็กหญิงไอยดา ศรีสุข ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

360 เด็กหญิงเกตสิณี คงสวัสดิ์ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

361 เด็กชายกฤตภาส แสวงหา ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

362 เด็กชายสิริวุฒิ ชาดง ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

363 เด็กชายกิตินันท์ โล๊ะหนองลิ้น ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

364 เด็กหญิงสุรีนุช เย็นใจ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

365 เด็กหญิงกรรณิการ์ แตงอ่อน ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

366 เด็กชายพชร ธนกาลมารวย ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

367 เด็กหญิงกัลยรัตน์ กิมเฮง ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

368 เด็กหญิงภัทรภร แย้มถนอม ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

369 เด็กหญิงพัชรนันท์ รัตนพงษ์ ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

370 เด็กชายคณิศร ขาวคง ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

371 เด็กหญิงจันทรรัตน์ บุญนพ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

372 เด็กชายชิษณุพงศ์ เที่ยงอุทัย ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

373 เด็กชายชัยวัฒน์ รัตนงาม ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

374 เด็กชายธนกฤต คล้ายสุโข ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

375 เด็กหญิงปิยภรณ์ เรืองศรี ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

376 เด็กชายกฤตภาส เขียวขำ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

377 เด็กหญิงวรัญรัตน์ กลิ่นชื่น ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

378 เด็กชายจิรพัฒน์ แท่งทอง ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

379 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ เนียมจำเริญ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

380 เด็กชายลัญจกรณ์ พุ่มไสว ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

381 เด็กชายธนวัฒน์ กรสวัสดิ์ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

382 เด็กหญิงฐนพร ยิ้มสีแพร ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

383 เด็กชายณัชภพ จุ้ยทอง ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

384 เด็กชายภูวรินทร์ สุพรรธมิตร ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

385 เด็กชายเจษฎา จันทร์วิจิตร ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

386 เด็กชายฐาปกรณ์ วอนศิริ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

387 เด็กหญิงพิมลรัตน์ พวงเพ็ชร ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

388 เด็กหญิงธิดารัตน์ สดใส ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

389 เด็กชายรามิล ปิ่นทอง ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

390 เด็กหญิงจิรนันท์ ดวงอินทร์ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

391 เด็กชายณัฐพงศ์ แสงอรุณ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

392 เด็กชายยอดรัก รัศมี ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

393 เด็กหญิงณัฐฑิกานต์ ทองมาก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

394 เด็กหญิงจารุภา บัวก่ำ ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

395 เด็กหญิงนัดตะวัน พึ่งมา ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

396 เด็กหญิงพัชรวลัย ศรีรักษา ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

397 เด็กหญิงณัฐศิทร ใจบุญ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

398 เด็กหญิงศิริวรรณ ปั้นจั่น ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

399 เด็กหญิงด.ญ.ฐิติภัทรา สมพงษ์ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

400 เด็กชายศุภณัฐ บุตรฉุย ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

401 เด็กหญิงณัฐมน ดีหะริง ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

402 เด็กชายพิชญุตม์ ผสมทรัพย์ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

403 เด็กชายธนกร พานพุฒ ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

404 เด็กชายณัฐดนัย ใจหลัก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

405 เด็กหญิงกัญญาวีร์ ศิริคำ ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

406 เด็กชายปุณณภัส ดังสท้าน ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

407 เด็กหญิงกานต์ธีรา กลิ่นเจริญ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

408 เด็กชายชยานันต์ อั้นทอง ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

409 เด็กหญิงจรวพร บัวแก้ว ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

410 เด็กชายปิยเชษฐ์ พุดเทศ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

411 เด็กหญิงสุพิชชา เจริญสุข ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

412 เด็กหญิงสุธิตา แดงหนู ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

413 เด็กหญิงกัญญาณัฐ กลิ่นเจริญ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

414 เด็กชายศิราภัทร สีมา ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

415 เด็กหญิงภัณฒิรา ชานันโท ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

416 เด็กหญิงณัฐณิชา กุลศรี ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

417 เด็กหญิงกนกนภัส อิ่มสมบัติ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

418 เด็กชายกฤษกร จุไล ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

419 เด็กชายเฉลิมฤทธิ์ บัวสุวรรณ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

420 เด็กหญิงรสริน เอี่ยมอาจ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

421 เด็กชายปิยะพัฒน์ เจริญยิ่ง ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

422 เด็กชายอติชาติ เกตุมั่งมี ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

423 เด็กชายกรณ์ ตราชูนิช ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

424 เด็กชายพุฒิธร เหลาโชติ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

425 เด็กชายเอกราช ดอนไพมี ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

426 เด็กหญิงจิรัชญา ต๋องาม ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

427 เด็กชายสุภัทรชัย อานมณี ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

428 เด็กหญิงลักษิกา ใจกล้า ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

429 เด็กชายสงกรานต์ อิ่มเสมอ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

430 เด็กหญิงศิริเนตร ตรงศิริ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

431 เด็กหญิงกุลธีรา เกตุถนอม ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

432 เด็กชายซี คุณปะสา ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

433 เด็กหญิงกวินตรา ทองโล่ง ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

434 เด็กชายพชรพล ประเสริฐ ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

435 เด็กชายศุภสวัสดิื บุญเชื้อ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

436 เด็กหญิงลักษิกา ครึกครื้น ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

437 เด็กหญิงสริลพร จงรัมย์ ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

438 เด็กหญิงปุญญิศา รุ่งเรือง ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

439 เด็กหญิงพิมพ์ลดา คำสอน ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

440 เด็กชายธนกร จุ้ยอิน ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

441 เด็กชายชีวธันย์ ชูชื่น ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

442 เด็กชายจักรพรรดิ์ วงศ์อภัย ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

443 เด็กชายสิรภพ แก้วสำราญ ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

444 เด็กชายคณภัทร โสนทอง ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

445 เด็กหญิงอรุโณทัย บัวน้อย ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

446 เด็กหญิงคณิสรา มีทรัพย์ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

447 เด็กชายสุวภัทร เทียมศร ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

448 เด็กชายศุภณัฏฐ มามีสุข ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

449 เด็กชายกิตติศักดิ์ เขียวเข้ม ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

450 เด็กชายมานพ กลิ่นนิรัญ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

451 เด็กหญิงกนิษฐา มงคล ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

452 เด็กชายกิตติ์ธวัช จีนเจนกิจ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

453 เด็กหญิงอาทิตยา จักรฉิม ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

454 เด็กชายอภิรักษ์ สุวรรณศรี ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

455 เด็กชายพงศ์ธณัช รัตนเย็นใจ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

456 เด็กหญิงปฐมาวดี พึ่งโพธิ์ทอง ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

457 เด็กชายมณัฎฐ์ชัย หนูเผือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

458 เด็กชายพีรดนย์ จันทร์ลาด ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

459 เด็กชายชิษณุพงษ์ ชูช่วย ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

460 เด็กชายบัณฑิต แสงภู่ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

461 เด็กหญิงสิลิลภรณ์ ตู้สลักเพชร ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

462 เด็กหญิงชารีรัตน์ โรจน์โมสิข ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

463 เด็กชายสรายุทธ ล้วนไสว ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

464 เด็กชายธนากร เชื่อมมณี ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

465 เด็กหญิงกัญญาพร มาแผ้ว ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

466 เด็กหญิงปภัสรา ร่วมวงษ์ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

467 เด็กหญิงวริศรา อินทร์จันทร์ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

468 เด็กชายธนวิชญ์ สว่างโชติ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

469 เด็กหญิงสุนันทิดา ทองสุกมาก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

470 เด็กหญิงพนิดา พิพ่วนนอก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

471 เด็กหญิงชาลินี บุญบัวหลวง ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

472 เด็กชายศุภกฤต แก้วประโคน ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

473 เด็กหญิงอมรรัตน์ ฉลองชาติ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

474 เด็กหญิงชนัญธิดา สระทองชัง ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

475 เด็กชายธีรศักดิ์ เพชรแย้ม ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

476 เด็กชายภาณุวัฒน์ เลี่ยมงูเหลือม ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

477 เด็กชายศราวุธ อ่อนแดง ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

478 เด็กชายนรินทร์ฤทธิ์ เดชอำนาจธรรม ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

479 เด็กชายธนารัตน์ มาดี ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

480 เด็กชายชาญชิต อยู่ฉิม ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

481 เด็กชายภัทรพล รัตนสมผล ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

482 เด็กหญิงศศิวรรณ เสมเถื่อน ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

483 เด็กชายพงศวัฒน์ ผึ้งหลวง ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

484 เด็กหญิงจันทราภา เหี่ยวหอม ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

485 เด็กหญิงกันธิชา บัวปลั่ง ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

486 เด็กชายญาณวรุตม์ เต็งประเสริฐ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

487 เด็กหญิงบวรรัตน์ เนศเเก้ว ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

488 เด็กหญิงวรรณิษา แจ้งเรือง ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

489 เด็กชายศุภสิทธิ์ แซ่หอ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

490 เด็กชายวรพจน์ พุกงาม ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

491 เด็กหญิงศุภกานต์ เข็มทอง ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

492 เด็กชายนภัสรพี เล่นวารี ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

493 เด็กชายศุภกร ป้านสะอาด ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

494 เด็กหญิงพรพิมล บุญรอด ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

495 เด็กชายสุรเวศม์ ทับจิตต์ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

496 เด็กชายธนพร นวนพลอย ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

497 เด็กชายอัครชัย มาหนูพันธ์ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

498 เด็กชายเนติธร ภู่ระหงษ์ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

499 เด็กหญิงวรนุช วิหารพรหม ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

500 เด็กหญิงจิดาภา บัวหลวง ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

501 เด็กหญิงกัญญาพัชร เหมาะดี ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

502 เด็กหญิงมัลลิกา สวนสวรรค์ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

503 เด็กชายภานุวัฒน์ เกื้อกูล ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

504 เด็กชายวิรากร แก้วฉ่ำ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

505 เด็กชายภานุพงษ์ พลพิทักษ์ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

506 เด็กชายนัธทวัฒน์ ศรีศิริเล็ก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

507 เด็กชายพัฒนชัย สาริกา ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

508 เด็กชายสิรภพ พูลสุข ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

509 เด็กชายอภิวัฒน์ จันทอง ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

510 เด็กชายยุทธนา ทองจันทร์ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

511 เด็กหญิงภัทรวดี พุ่มโศรก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

512 เด็กหญิงอิสริยา ยิ้มรอด ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

513 เด็กหญิงมนัสนันท์ เสถียร ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

514 เด็กชายจิราวัชร์ ศรีถม ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

515 เด็กหญิงพรหมวรรณ ทับแสนทบ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

516 เด็กหญิงหทัยชนก พิมพ์สะอาด ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ

517 เด็กหญิงสุภัทรธา ใหญ่ประเสริฐ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่สมัครความสามารถพิเศษ