ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร ม.4

หมายเหตุ
  1. นักเรียนตรวจสอบผลการสมัครหลังคณะกรรมการตรวจหลักฐาน
  2. นักเรียนที่สถานะเอกสาร ปพ.7 ไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขในระบบ ที่มีปุ่มให้อัพโหลดเอกสาร
  3. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 082-5205480 ในเวลาราชการ
พิมพ์ค้นหาชื่อนักเรียน ในช่องค้นหา

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล แผนอันดับ1 สถานะเอกสาร หมายเหตุ
1 นายสมศักดิ์ โอ่งเพชร ศิลป์–ทั่วไป (พลศึกษา)

2 เด็กชายศุภณัฐ อินพรม คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ

3 เด็กชายพลชนก สุขสวัสดิ์ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

4 เด็กหญิงมนัสมนต์ สมบูรณ์ศรี ศิลป์–ทั่วไป (ทัศนศิลป์)

5 เด็กหญิงลดารัตน์ เหลืองอร่าม ศิลป์–ทั่วไป (พลศึกษา)

6 นายธนกฤต ศรีจันทร์ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

7 เด็กหญิงธาริณี อ่วมสอาด วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

8 เด็กหญิงฐิติพร วงค์จันทา ศิลป์–ทั่วไป (พลศึกษา)

9 นางสาวสุทธิดา บุญช่วย วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

10 เด็กชายชวโรจน์ กรองกำธร คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ

11 นางสาวบุญญาพร รุ่งรัศมี วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

12 นางสาวกมลทิพย์ รุ่งเรือง วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

13 นางสาวจารุวรรณ สุขขำ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

14 นายรพีภัทร มากศรี ศิลป์–ทั่วไป (พลศึกษา)

15 เด็กหญิงภัทราพร ช่างประดิษฐ วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์

16 นางสาวนัยรัตน์ ไมตรีจิตต์ ศิลป์ – ภาษาจีน

17 นางสาววรรณวิสา แจ่มนาค วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

18 นางสาวกรวีร์ แตงฉ่ำ คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ

19 นางสาววิไลลักษณ์ รัศมี ศิลป์–ทั่วไป (ทัศนศิลป์)

20 นางสาวชลธิชา บุตรหาร วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

21 นายธนากร มลสุกะ วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์

22 เด็กชายศุภณัฐ ละอองอ่อน ศิลป์–ทั่วไป (พลศึกษา)

23 นายปัณณวัฒน์ หาญราษฎร์ ศิลป์–ทั่วไป (พลศึกษา)

24 นายปัณณวิชญ์ หาญราษฎร์ ศิลป์–ทั่วไป (พลศึกษา)

25 นางสาวฑิฆัมพร เอียงสา ศิลป์–ทั่วไป (สังคมศึกษา)

26 นายวโรดม เอราวัล ศิลป์–ทั่วไป (พลศึกษา)

27 เด็กหญิงไอริสสา บุญโพธิ์ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

28 นางสาวกมลวรรณ คุ้มศิริ วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์

29 นายอลันชา ศรีสวัสดิ์ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

30 นางสาวนันทิชา คุณาสุธีรัตน์ ศิลป์–ทั่วไป (พลศึกษา)

31 นางสาวภัทรียา ศิลป์ศร ศิลป์–ทั่วไป (พลศึกษา)

32 เด็กชายสุวัฒน์ เกตุแก้ว วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

33 นางสาวจันทรจิรา ศรีจันทร์ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

34 นายศิริวัฒน์ อ่วมอ้อ ศิลป์ – ภาษาจีน

35 นางสาวเกศรินทร์ คิดคนึง วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

36 นายณัฐรัฐ ชูสวัสดิ์ วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์

37 เด็กหญิงสุทธิดา กลิ่นพุดตาล วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

38 นายชลภัทร กุศล ศิลป์–ทั่วไป (สังคมศึกษา)

39 นางสาวปวริสา เถินหิตย์ ศิลป์–ทั่วไป (สังคมศึกษา)

40 นายมนตรี พิมพ์สอาด ศิลป์–ทั่วไป (พลศึกษา)

41 นางสาวศิริวรรณ กระทอง วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์

42 เด็กชายจรณินท์ งามขำ ศิลป์–ทั่วไป (พลศึกษา)

43 เด็กหญิงวิภาดา นุ้ยเมือง วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

44 นายวรพล พวงสั้น ศิลป์–ทั่วไป (พลศึกษา)

45 นายพรเทพ กลิ่นมาลี ศิลป์–ทั่วไป (พลศึกษา)

46 นางสาวศศินา ทวีสุข ศิลป์–ทั่วไป (สังคมศึกษา)

47 นางสาวเพ็ญพิชญา ศรีศิริเล็ก วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

48 นางสาวศศิวิมล ทองมาก วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

49 นางสาวธนภรณ์ รุ่งอภิญญา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

50 นางสาวณัฐนันท์ กลิ่นหอม ศิลป์–ทั่วไป (สังคมศึกษา)

51 นางสาวสุจิตรา ปั้นจั่น ศิลป์–ทั่วไป (สังคมศึกษา)

52 นางสาวอนุชสรา อินทรักษา ศิลป์–ทั่วไป (สังคมศึกษา)

53 เด็กชายรัฐภูมิ ฤทธิ์สุวรรณ วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์

54 นางสาวอัจฉรียา รัตนะวิลัย ศิลป์ – ภาษาจีน

55 นายอานุภาพ วาดวิจิตร ศิลป์–ทั่วไป (บัญชี-ธุรกิจ)

56 นายภาณุเดช งามชื่น ศิลป์–ทั่วไป (สังคมศึกษา)

57 นางสาวณัฐกมล ประกอบกิจ วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์

58 นางสาวฐิติวรดา พุ่มพวง คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ

59 นายนายสรรเพชญ แสโอสถ ศิลป์–ทั่วไป (สังคมศึกษา)

60 นางสาวกฤติกา คชสีห์ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

61 เด็กหญิงสุภาพร ปานเรือง ศิลป์–ทั่วไป (สังคมศึกษา)

62 นายศิวกร สว่างยิ่ง วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์

63 นายณัฐชนน กลิ่นเถื่อน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

64 นางสาวปิยวรรณ กรรณเทพ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

65 นายธนวินท์ ศิลปี วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

66 นายมานิต บุญเรือง ศิลป์–ทั่วไป (พลศึกษา)

67 นางสาวธัญจิรา ทวีศรี วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

68 นายณัฐพัฒน์ มหิมา ศิลป์–ทั่วไป (พลศึกษา)

69 นายพิตตินันท์ แซ่เอี้ยว วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์

70 นางสาวมุทิตา เจริญรัมย์ คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ

71 นายธนวิชญ์ อินชื่นใจ ศิลป์–ทั่วไป (พลศึกษา)

72 นางสาวธิติมา อุปถัมภ์ วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์

73 นายกิตติธัช สุขศุภกานต์ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

74 นายอานุภาพ แก้วกาม ศิลป์–ทั่วไป (สังคมศึกษา)

75 เด็กชายวัชรพงษ์ ขำดี วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

76 เด็กชายกนกศักดิ์ ฉิมพาลี วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

77 นางสาวอรุณี ครึกครื้น วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์

78 นายธนพัฒน์ เข็มกลัด ศิลป์–ทั่วไป (พลศึกษา)

79 นายธนาวุฒิ ขวัญใจ ศิลป์–ทั่วไป (บัญชี-ธุรกิจ)

80 นางสาวอัญมณี พิกุลทอง ศิลป์–ทั่วไป (สังคมศึกษา)

81 นายเมธิชัย มั่นคง วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์

82 นางสาวภิญญาดา ยิ้มแย้ม วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

83 เด็กชายรัตนศักดิ์ ทองมี ศิลป์–ทั่วไป (พลศึกษา)

84 นางสาวรินรดา พรมประสิทธิ์ วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์

85 นางสาวกัชชรส ถินอภัย ศิลป์ – ภาษาจีน

86 เด็กชายวรปรรชญ์ เปลี่ยนอารมย์ วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์

87 นางสาวชญานิศ ฤทธิ์บัว ศิลป์–ทั่วไป (สังคมศึกษา)

88 นางสาวภัทรวรินทร์ พานิชเจริญ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

89 นายศักรินทร์ สวนเพชร วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

90 นายปัญญา ครึกครื้น ศิลป์–ทั่วไป (สังคมศึกษา)

91 นายจิรายุ กลิ่นพุดตาล วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

92 เด็กชายอลงกรณ์ หวังเจริญ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

93 นางสาวรวิวรรณ ไชยชาติ ศิลป์ – ภาษาจีน

94 นางสาววนิดา วัฒโน ศิลป์–ทั่วไป (สังคมศึกษา)

95 นางสาวภัทรวรรณ เงินลำยอง ศิลป์–ทั่วไป (บัญชี-ธุรกิจ)

96 นายธนวัฒน์ นวมนิ่ม วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

97 นายรพีภัทร พูลเกิด ศิลป์–ทั่วไป (สังคมศึกษา)

98 นายวัชรากร สะอาดนัก ศิลป์–ทั่วไป (สังคมศึกษา)

99 นายณรงค์ศักดิ์ แม้นเมฆ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

100 นางสาวฐิตินันท์ ทับจิตต์ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

101 นางสาวอรรถพร การะเกตุ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

102 นางสาวกิติมา จินดา ศิลป์ – ภาษาจีน

103 นางสาวอัชฎาพร เจริญ เจริญ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

104 นางสาวรัตนาภรณ์ พิมพเสงี่ยม ศิลป์–ทั่วไป (ทัศนศิลป์)

105 นายกชกวี วรรณเลิศ วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์

106 นายเขตรัฐ แผ่นทอง ศิลป์–ทั่วไป (พลศึกษา)

107 นายสุรยุทธ์ ทรัพย์เเสนดี วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

108 นางสาววิรัญชนา ประกอบกิจ ศิลป์–ทั่วไป (สังคมศึกษา)

109 นางสาวศดานันท์ วงค์ศรีดา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

110 นางสาวธัญพัชชา เกตุพยัคฆ์ ศิลป์–ทั่วไป (สังคมศึกษา)

111 นางสาวศิรประภา มณีรัตน์ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

112 นางสาวพลอยไพลิน ตือพงษ์ ศิลป์–ทั่วไป (บัญชี-ธุรกิจ)

113 นายสกลศักดิ์ ทับน้อย ศิลป์–ทั่วไป (พลศึกษา)

114 นางสาวเบญญาภา ทองน้อย ศิลป์–ทั่วไป (พลศึกษา)

115 เด็กชายธนวิชญ์ ผิวผ่อง คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ

116 นายสิทธิชัย ถึงโภค วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์

117 นางสาวสุภัสสร อยู่คง ศิลป์–ทั่วไป (พลศึกษา)

118 นางสาวทรรศนันทน์ เมิงไชยสงค์ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

119 นายพิชญุตม์ ยั่งยืน วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์

120 นายกิตติธัช กล่อมจิต ศิลป์–ทั่วไป (พลศึกษา)

121 เด็กชายสุภาฉกาจ ยิ้มน้อย วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์

122 เด็กหญิงรัตตินันท์ เเย้มประเสริฐ วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์

123 นายธวัชชัย เสลาคุณ ศิลป์–ทั่วไป (สังคมศึกษา)

124 นางสาวปิยมาส จันทร์อินทร์พรม วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

125 นางสาวกุญชรสิน บุญเติม วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

126 นางสาวกมลชนก บัวประคอง วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

127 เด็กหญิงสุมิตา เพ็งนวม ศิลป์–ทั่วไป (สังคมศึกษา)

128 นางสาวเพ็ญนภา เติมยศ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

129 นายธราดล แถมสวัสดิ์ ศิลป์ – ภาษาจีน

130 นางสาวณัฐยา คนชม วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

131 นายจิรวัฒน์ อินทราพงษ์ วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์

132 นายธนชาติ ทองเพชร ศิลป์ – ภาษาจีน

133 เด็กหญิงกมลวรรณ ฟักเถื่อน ศิลป์–ทั่วไป (ทัศนศิลป์)

134 เด็กชายศุภยุทธ สุวรรณศรี ศิลป์–ทั่วไป (พลศึกษา)

135 นายสมภพ ประเสริฐทรัพย์ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

136 นางสาววศินี ผ่องภักต์ ศิลป์ – ภาษาจีน

137 นางสาวตลับเพชร บุญนำมา คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ

138 เด็กชายเจษฎากร แสงแก้ว คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ

139 เด็กชายวรวิช ใจตรง ศิลป์–ทั่วไป (สังคมศึกษา)

140 เด็กชายธีรเมธ ทับคง วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์

141 นายธนากร เอี่ยมสะอาด คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ

142 นายสุเทพ ทหารเพรียง คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ

143 เด็กชายดนัยภัทร สุดถนอม วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์

144 เด็กชายจักริน พิมพ์ไทย ศิลป์–ทั่วไป (พลศึกษา)

145 นายพุฒิเมธ เทียนขำ คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ

146 นางสาวสายธารณ์ ปักกิ่งเมือง วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

147 นายชวัลวิทย์ พูลศรี วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

148 นางสาววิรินดา สวาทพงษ์ ศิลป์ – ภาษาจีน

149 นางสาวนภัสรา ศรีสอาด ศิลป์–ทั่วไป (บัญชี-ธุรกิจ)

150 นางสาวยุวดี รบแคล้ว ศิลป์–ทั่วไป (พลศึกษา)

151 นายอนาวิล อ่อนนุ่ม ศิลป์–ทั่วไป (พลศึกษา)

152 นางสาวนิภาภัทร์ พุ่มดารา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

153 นางสาวพรนภัส กล่ำทอง ศิลป์ – ภาษาจีน

154 นางสาวชลดา นาคพูน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

155 นางสาวภัทรธิดา สุขสวัสดิ์ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

156 นายเมธา เมธีทวีป ศิลป์–ทั่วไป (พลศึกษา)

157 เด็กหญิงอริสสรา เมฆหมอก วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

158 เด็กชายสิรพัฒน์ ทองมาก วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

159 เด็กหญิงธัญวรินทร์ เรืองศิริภัทร์ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

160 นางสาวนพรัตน์ เจิมใจดี ศิลป์ – ภาษาจีน

161 นางสาวสุนันทา ละโว้ คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ

162 นางสาวกันตินันท์ พรสุพล คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ

163 นายกิตติเชษฐ์ อยู่สกุล ศิลป์–ทั่วไป (พลศึกษา)

164 นางสาววันวิสา แทนคุณ ศิลป์–ทั่วไป (ทัศนศิลป์)

165 นางสาวหทัยรัตน์ ศรีแจ้ ศิลป์–ทั่วไป (บัญชี-ธุรกิจ)

166 เด็กชายยศวัฒน์ ขำปรางค์ ศิลป์–ทั่วไป (พลศึกษา)

167 เด็กหญิงณัฐณิชา ใจกล้า วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

168 นายดาเนียล โอลเซ่น วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

169 นายรัฐศาสตร์ เรืองแสง วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

170 นางสาวณัฐฐา วงศ์ขยาย วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์

171 เด็กหญิงละอองทิพย์ เนียมทอง วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

172 นางสาวฐานิตา นิลนวล คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ

173 เด็กหญิงอภัสรา ช่างแก้ว ศิลป์ – ภาษาจีน

174 นางสาวศิริรัตน์ ปรีเปรม วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

175 เด็กชายเมธาวี หาญกลั่น ศิลป์–ทั่วไป (พลศึกษา)

176 นายรัฐภูมิ พุ่มไสว ศิลป์–ทั่วไป (บัญชี-ธุรกิจ)

177 นายศุภโชติ คุ้มเมือง ศิลป์–ทั่วไป (บัญชี-ธุรกิจ)

178 เด็กชายฐิติกร อยู่แย้ม ศิลป์–ทั่วไป (พลศึกษา)

179 นางสาวอุไรวรรณ ศรีจันทร์ วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์

180 เด็กหญิงอังสุมา มณฑาทอง วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

181 นายศุภวิชญ์ พุกงาม วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์

182 นายเอกราช พั่วพันธุ์ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

183 นางสาวชลธิชา หงษ์ทอง ศิลป์–ทั่วไป (บัญชี-ธุรกิจ)

184 นางสาวปภาอร หยดย้อย วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

185 นางสาวรุ่งราตรี บุญมา ศิลป์–ทั่วไป (สังคมศึกษา)

186 นางสาวญาณิษา แก้วสอาด วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์

187 นายณฐวัฒน์ ศรีสมัย ศิลป์–ทั่วไป (บัญชี-ธุรกิจ)

188 นายธีรภัทร มังกรแก้ว ศิลป์–ทั่วไป (บัญชี-ธุรกิจ)

189 นายวรโชติ นาคเจดีย์ ศิลป์–ทั่วไป (พลศึกษา)

190 นายกฤษฎา เครือนาค วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

191 เด็กชายชัยสันต์ บุญส่ง ศิลป์–ทั่วไป (บัญชี-ธุรกิจ)

192 นางสาวอรวรรณ ชูเลิศ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

193 นางสาวมัลลิกา ผาดศรี ศิลป์–ทั่วไป (สังคมศึกษา)

194 นายอนุชิต พันละบาล ศิลป์–ทั่วไป (สังคมศึกษา)

195 นายวีรภาพ นกน้อย ศิลป์–ทั่วไป (พลศึกษา)

196 นายวีรภพ นกน้อย ศิลป์–ทั่วไป (พลศึกษา)

197 นายณัฏฐ์ธรดล คงเจริญ ศิลป์–ทั่วไป (พลศึกษา)

198 นายพลากร เนตรแก้ว วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์

199 นางสาวธันยารัตน์ ปราบพาล วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

200 นางสาวจิตรธิมา มิตรกุล ศิลป์–ทั่วไป (พลศึกษา)

201 นางสาวเมษา สีสุข ศิลป์–ทั่วไป (ทัศนศิลป์)

202 เด็กชายธีรพัฒน์ กองเเก้ว ศิลป์–ทั่วไป (สังคมศึกษา)

203 นายวงศกร ราชปักษี ศิลป์–ทั่วไป (พลศึกษา)

204 นายสองเมือง ใหม่วงค์ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

205 นายสวิช ชนะกิจ ศิลป์–ทั่วไป (ทัศนศิลป์)

206 นายระพีพัฒน์ ฉ่ำมะนา ศิลป์–ทั่วไป (พลศึกษา)

207 นายปฐมพร น้อยจ้อย ศิลป์–ทั่วไป (พลศึกษา)

208 นายธนโชติ มหิมา คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ

209 เด็กชายรชต ปานช้าง ศิลป์–ทั่วไป (พลศึกษา)

210 นางสาวนิตา ผ่องสมุ ศิลป์–ทั่วไป (สังคมศึกษา)

211 นางสาววทันยา ลาภแก้ว ศิลป์–ทั่วไป (พลศึกษา)

212 นายนพดล ฤทธิ์ชัยพร ศิลป์–ทั่วไป (พลศึกษา)

213 นางสาวพิมรดา จันทะสาร ศิลป์–ทั่วไป (พลศึกษา)

214 นางสาวนิศารัตน์ อาจรักษา ศิลป์–ทั่วไป (พลศึกษา)

215 นายกิติศักดิ์ ผึ้งหลวง คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ

216 นายณัฐสิทธิ์ มีมาก ศิลป์–ทั่วไป (พลศึกษา)

217 นายณัฐชัย เกตุคอย ศิลป์–ทั่วไป (พลศึกษา)

218 นายณัฐดนัย ชมภูทอง ศิลป์–ทั่วไป (พลศึกษา)

219 นายธรณ์เทพ แตงฉ่ำ วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์

220 นางสาวเหมือนขวัญ คชะนา ศิลป์–ทั่วไป (สังคมศึกษา)

221 เด็กชายปณิธิ เกตุคอย ศิลป์–ทั่วไป (พลศึกษา)

222 นายธนบดี นิลแก้ว ศิลป์–ทั่วไป (สังคมศึกษา)

223 เด็กหญิงชนิดา เสียงเสนาะ ศิลป์–ทั่วไป (ทัศนศิลป์)

224 เด็กหญิงสุพรรณษา ทองอ่อน ศิลป์–ทั่วไป (พลศึกษา)

225 เด็กชายชวัลวิทย์ ขุมทอง ศิลป์–ทั่วไป (พลศึกษา)

226 เด็กหญิงกัญญาภัค ฟักเถื่อน ศิลป์–ทั่วไป (สังคมศึกษา)

227 นางสาวกมลชนก เนียมกลิ่น ศิลป์–ทั่วไป (สังคมศึกษา)

228 นางสาวปัทมพร เสมเถื่อน คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ

229 นางสาวภัสภรณ์ ทิมทอง ศิลป์–ทั่วไป (บัญชี-ธุรกิจ)

230 นายวรากร สังข์นุช ศิลป์–ทั่วไป (พลศึกษา)

231 นางสาวณัฐสิทธิ์ เสียงล้ำ คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ

232 เด็กหญิงศัลสนีย์ จันทร์จิต วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์

233 นายพีระพงษ์ วงศ์ขยาย ศิลป์–ทั่วไป (พลศึกษา)

234 นายนที ปิ่นแก้ว ศิลป์–ทั่วไป (สังคมศึกษา)

235 นางสาวณัทอร แก้วโมรา ศิลป์ – ภาษาจีน

236 นายฐิติวรดา จ๋องาม ศิลป์–ทั่วไป (พลศึกษา)

237 เด็กชายวงศกร ทองไทร ศิลป์–ทั่วไป (สังคมศึกษา)

238 นายโสภณ เสมเถื่่อน วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์

239 นายชัยวัฒน์ สีหอม ศิลป์–ทั่วไป (บัญชี-ธุรกิจ)

240 เด็กหญิงธาราทิพย์ ดีประเสริฐ ศิลป์–ทั่วไป (สังคมศึกษา)

241 นางสาวปวีณอร ดวงหาญ ศิลป์ – ภาษาจีน

242 เด็กชายอภิชัย พูลศรี คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ

243 เด็กชายพงศธร แช่มนาสวน ศิลป์–ทั่วไป (สังคมศึกษา)

244 นางสาวกมลชนก หยดย้อย ศิลป์–ทั่วไป (พลศึกษา)

245 นายสุรเกียรติ เพิ่มสิน วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์

246 นางสาวธัญวรัตม์ บัวไสว วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์

247 นายศิวัช โล่ห์เส็ง วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

248 เด็กชายธีรภัทร ไพรเที่ยง ศิลป์–ทั่วไป (พลศึกษา)

249 เด็กชายธนภัทร บุญอยู่ ศิลป์–ทั่วไป (พลศึกษา)

250 นางสาวอาทิติยา ชื่นกลิ่น ศิลป์–ทั่วไป (พลศึกษา)

251 นายกิตติธัช นาคน้อย วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์

252 นายกรวิชญ์ แป้นโก๋ ศิลป์–ทั่วไป (พลศึกษา)

253 นายกิตติ บุญธรรม วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

254 นางสาวบุญญาภา บุญกอง วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

255 นางสาวสุกัญญา นาคทิพวรรณ์ ศิลป์–ทั่วไป (สังคมศึกษา)

256 นางสาวอมราพร เกตุมั่งมี ศิลป์–ทั่วไป (พลศึกษา)

257 นางสาวณัฐชยา ฤทธิ์บัว ศิลป์–ทั่วไป (สังคมศึกษา)

ใบปพ.ต้องมีลายเซ็นของผู้เกี่ยวข้องด้วย

258 นางสาวณิชชา สาวเสม วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

259 นางสาวนิษฐกานต์ จิตต์ผ่องใส ศิลป์–ทั่วไป (สังคมศึกษา)

260 นายอภิสิทธิ์ กลิ่นจันทร์ วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์