ระบบรับสมัครนักเรียน โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี


พิมพ์บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ


เปิดพิมพ์บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2566

สรุปข้อมูลการรับสมัครนักเรียนเป็นรายวัน

รายงานการรับสมัครรายวัน
วันที่ ระดับ ม.1 ระดับ ม.4
ในเขต นอกเขต รวม ม.1 ม.3 เดิม ม.3 ร.ร.อื่น รวม
11 มี.ค.66
12 มี.ค.66
13 มี.ค.66
14 มี.ค.66
15 มี.ค.66
รวมทั้งหมด

ผลการสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ประเภท นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ คลิกที่นี่โรงเรียนคงคาราม ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์

เปิดระบบวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2566
ปิดระบบ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566
ระบบเปิด เวลา 8.30 น. ปิด เวลา 16.30 น. ของแต่ละวัน


สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบได้ วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
Call Center 082-5205480 ในเวลาราชการ
เรียนผู้ปกครองและนักเรียนที่ประสงค์จะเข้าเรียนต่อโรงเรียนคงคาราม
ติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ เลขที่ห้องสอบ สถานที่สอบ
ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการสอบได้ ทาง https://kongkaram.ac.th

ตรวจสอบผลการสมัคร ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์


ชี้แจงข้อมูล การสมัครเรียน ระบบออนไลน์

คำชี้แจงก่อนสมัคร
ผู้สมัครควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และอัพโหลดเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามตัวอย่าง
หากไม่อัพโหลดเอกสาร หรือเอกสารไม่ถูกต้อง จะไม่สามารถพิมพ์ใบสมัครมายื่นขอเข้าสอบได้
ผู้สมัครจะไม่สามารถเข้าไปสมัครซ้ำผ่านทางเว็บไซต์ได้และ ผู้สมัครไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้

สิ่งที่ต้องเตรียมในการกรอกข้อมูลการสมัคร
1. ข้อมูลส่วนตัว และทะเบียนบ้านผู้สมัคร
2. ข้อมูลผู้ปกครอง
3. เอกสารสำเนาใบ ปพ.1 หรือ ปพ.7 หรือใบรับรองว่ากำลังศึกษาฯ ที่สถานศึกษาออกให้